Plaça de les Glòries o una no plaça?

Desembre 30, 2007

JOSEP OLIVA
ARQUITECTE I URBANISTA

Fa quatre anys que l’Ajuntament havia estudiat una solució de la plaça de les Glòries i el seu en¬torn. No goso qualificar-la d’ur¬banística perquè va començar la casa per la teulada encarregant dos projectes arquitectònics: el Museu del Disseny i l’edifici ONA destinat a oficines municipals. El procés hauria d’haver estat a l’in¬revés: pensar urbanísticament, és a dir globalment, la plaça i el seu sector i després ja vindrien les ar¬quitectures articulades en el marc general. L’espai de confluència dels tres grans eixos de l’Eixample (Diagonal, Gran Via i Meridiana) quedava completament desdibui¬xat. El que anomenem plaça es¬devenia una “no plaça”. Això és el que es va explicar a un grup d’ur¬banistes que participàvem en un congrés internacional celebrat a Barcelona l’any 2003. La impres¬sió general no va pas ser gens fa¬vorable i en sóc testimoni directe. Últimament, s’ha aprovat un Pla molt semblant. Probablement s’ha avançat en el sentit de resoldre el bescanviador de transport públic que hi haurà en el subsòl i també d’atendre algunes justes reivindi¬cacions dels veïns de la zona pel que fa a la previsió d’equipaments i al manteniment de zones verdes que figuren en el PGM. Aquestes dues qüestions són positives, però s’ignoren aspectes importants vin¬culats al model urbà i a la visió global de la ciutat. És un lloc que, a part del vessant local, reclama considerar la dimensió ciutat.

En cap moment s’ha d’oblidar que ens trobem en un punt sin¬gularíssim en ser el gran centre geomètric de l’Eixample. Aquesta circumstància hauria de quedar clarament reflectida en el Pla, cosa que no fa. L’urbanisme ha de tenir en compte i potenciar la magnífica situació que gaudeix aquest punt de la ciutat. Una manera de fer-ho és infondre-li un cert grau de mo¬numentalitat: és el tret específic. Dotar-lo de valors urbans és el ge¬nèric i, per tant, ha de predominar arreu del teixit urbà encara que amb intensitats diferents. Per altra part, el sector té una acumulació de superfície qualificada de zona verda per tal de pal•liar el dèficit d’espais oberts que s’arrossega¬va des de l’època predemocràtica.

Un altre element a considerar en la planificació de Glòries és que la plaça gaudeixi de caràcter. Hi ha diverses maneres de fer-ho i forma part de les reflexions prè¬vies a un Pla com aquest que ha de definir volumetria, usos i tipus d’urbanització.

Així és que el disseny municipal resol dues qüestions i en negligeix d’altres de ben importants. Peca d’una evident manca d’ambició i de no tenir idees clares sobre la qualitat urbana. En un punt tan es¬tratègic, substituir la figura d’una plaça per un buit urbà és un greu nyap. Per exemple, crea una gran discontinuïtat en el cas de la Dia¬gonal.

Per tal que totes aquestes re¬flexions no es quedin en elucu¬bracions teòriques, em permeto presentar un Pla alternatiu. He de fer, però, dos advertiments. El pri¬mer és que disposo d’insuficient informació i que és una proposta en fase embrionària i, per tant, un coneixement detallat de la realitat i un aprofundiment del Pla podrien obligar a fer retocs. El segon és que desconec si les possibilitats de poder soterrar el trànsit de la Diagonal, que seria la solució més desitjable perquè descarregaria del pas de vehicles més intens, implica apujar artificialment la cota, aspecte poc recomanable. No obstant, l’important és que el resultat final mantingui els criteris manifestats a la proposta.

L’opció que presento formalitza, d’una manera clara i rotunda, una plaça circular de gran diàmetre amb alçades de blocs residencials de l’ordre de 12 plantes que retor¬narien cap a les avingudes que hi conflueixen i estarien barrejats amb alguns edificis terciaris de major altura. El Museu del Disseny es mantindria en el mateix lloc però l’edifici municipal ONA s’integraria a la façana de la plaça. Les vore¬res i la calçada rodona tindrien una amplada d’uns 30 metres que per¬metrien un passeig adjacent a l’ali¬neació de façana, pas del tramvia i carrils de circulació de cotxes. El cercle interior tindria un diàmetre de 212 metres i estaria destinat a parc urbà d’una superfície lleuge¬rament superior al Turó Parc.

Es tracta d’atènyer diversos ob¬jectius: 1) la monumentalitat que proporciona les grans dimensions i, al mateix temps, permet tenir una zona verda molt a l’abast, 2) la creació d’un focus urbà pro¬ducte de la situació, la continuïtat construïda, la densitat edificatòria, el predomini d’habitatges com¬binats amb terciari i equipament i, finalment, la urbanització amb una generosa superfície per a vianants, 3) la continuïtat de les avingudes amb especial èmfasi en la Diagonal i 4) el caràcter que li adjudicarien les característiques esmentades i, també, el Museu del Disseny que serviria de con¬trapunt a les façanes contínues i assenyalaria el costat mar. La densitat i els usos farien possible l’existència d’un equipament co¬mercial potent a la planta baixa o plantes inferiors. Monumentalitat, focus urbà, continuïtat i caràcter donarien lloc a una imatge estimu¬lant de la plaça i a la creació d’un espai de ciutat viva (living city). Des de una visió llunyana, la Tor¬re Agbar, convertida en una icona ciutadana (llàstima que no tingui sis o set plantes més!) assenyala el punt on se situa Glòries.

El Pla que propugno respecta els equipaments a construir així com els habitatges. És més, afe¬geix nous edificis residencials en façana de la plaça, preveu ús ter¬ciari i, tal vegada, un hotel.

Si el Pla municipal aprovat es porta a terme, la plaça de les Glò¬ries deixaria d’existir com a tal. Urbanísticament, seria un error impressionant que el futur s’en¬carregaria de jutjar negativament. Que quedi dit. Ben clar i ben alt.

Carrer núm. 104 novembre-desembre de 2007

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: