Pals a les rodes de la bici per la nova ordenança de circulació

Desembre 30, 2007

Les mesures que han acompanyat l’entrada en vigor de la nova ordenança de circulació han aixecat molta controvèrsia entre els usuaris de la bicicleta.
DANIEL GOMIS
“Porto més de 15 anys circulant per la ciutat i ara ho faig amb més por, pensant que per qual¬sevol cosa em poden multar”. Així resumia Álvaro Ybot el gran nombre d’inquietuds que la nova ordenança de circulació ha des¬pertat entre la majoria d’usuaris de bicicleta a la nostra ciutat. Ell va ser un dels molts ciclistes que van acudir a la concentració or¬ganitzada el passat divendres 26 d’octubre a l’Arc de Triomf pel col•lectiu Amics de la Bici amb motiu de la promoció de la cam¬panya Fes-te veure. Una iniciati¬va estretament relacionada amb un dels pocs punts del polèmic article 14 de la nova ordenança -el referent a les bicicletes- amb el qual hi estan d’acord: el que fa referència a l’obligatorietat de dur llums i elements refractants ho¬mologats per circular de nit. Pre¬cisament, un altre deure recollit en aquest mateix punt, l’obligació de dur timbre a tota hora, va ser aprofitat per aquesta activa as¬sociació d’usuaris per promoure una gran timbrada davant l’Ajun¬tament el 15 de setembre com a irònica mesura d’expressió públi¬ca de la seva total disconformitat amb la regulació aprovada pel consistori.

La data escollida no va ser casual, ja que va coincidir amb l’entrada en vigor de la nova nor¬mativa que es va aprovar en el ple municipal del passat 23 de febrer posant en el punt de mira alguns dels hàbits més estesos entre els ciclistes urbans com la circulació per les voreres (es va prohibir fer-ho en aquelles amb menys de cinc metres d’amplada), la circulació pels carrils bus o l’estacionament en arbres i mobiliari urbà en ge¬neral. Mesures que, segons fonts institucionals, volien incidir en la millora de la protecció als vianants i, a l’hora de la veritat, han aixecat força controvèrsia en equiparar, en gran manera, els drets i deures de les bicicletes amb els dels tot¬poderosos vehicles de motor que circulen per la calçada. Amb les corresponents sancions anuncia¬des per als qui no complissin les normes.

L’oposició d’Amics de la Bici, com a altaveu de les inquietuds i necessitats de l’usuari que ells mateixos es consideren, respon a un nou episodi d’una creuada per la normalització de la bicicleta que ve de lluny. Fa 15 anys ja van demanar una primera regulació del seu ús, i més a prop, fa dos anys, van expressar obertament la necessitat d’actualitzar la nor¬mativa vigent per adaptar-la a la nova realitat. Molt gran va ser el seu desencís quan, lluny de les seves propostes, es va presentar finalment, ara fa un any, la nova normativa, qualificada ja alesho¬res com a “totalment restrictiva”. Albert García, un dels portaveus de l’agrupació, opina que es va legislar “com si la bicicleta, enlloc d’una solució, fos un problema”, i és per això que des d’Amics de la Bici mai no hi han estat d’acord: “La gent de Barcelona fa temps que demana a crits anar en bici i no es poden fer polítiques que vagin en contra d’aquesta realitat. Sembla com si el que es volia fer amb els cotxes per promoure la mobilitat sostenible s’hagi volgut aplicar a les bicicletes amb la nova normativa: posar molts impedi¬ments per arribar fins al centre de la ciutat i poder aparcar”. García considera que les restriccions a l’hora d’aparcar és precisament la mesura més important de la nova normativa, perquè pot provocar que molta gent deixi de circular davant la impossibilitat de trobar llocs d’aparcament. Segons ell, la prohibició d’estacionar en el mo¬biliari urbà és el cas que millor re¬flecteix la falta de planificació i la conseqüent jugada mestra que en el fons ha realitzat l’ajuntament: “dificultar l’aparcament particular i promocionar el Bicing per tenir el control de la bicicleta a la ciutat”.
Moratòria per a la reflexió
Així doncs, tot i que moltes entitats han decidit donar el seu suport a la nova ordenança, Amics de la Bici no ha dubtat en cap moment en mantenir-se al marge d’una normativa que no considera con¬sensuada. I compensant el risc de quedar marginats, les seves recla¬macions ja han donat uns primers i valuosos fruits: la reunió que van aconseguir realitzar el passat 11 d’octubre amb el regidor de mo¬bilitat, Francesc Narváez, es va traduir en un pacte que estableix un any de marge per introduir mo¬dificacions en funció dels resultats que s’acordin en uns grups de tre¬ball amb representació de la Guàr¬dia Urbana, el departament de mobilitat i d’una renovada Comis¬sió cívica de la bicicleta. A més, mentrestant, també han aconse¬guit pactar que totes les qüestions referents a l’aparcament i a la co¬habitació amb els vianants quedin “pràcticament abolides”, és a dir, que només se sancioni en casos d’extrema i demostrada gravetat o conducta agressiva, fent ells ma¬teixos de mediadors.
Versió conciliadora
Malgrat tot, les sorolloses protestes dels que consideren impopulars les noves mesures no han aconse¬guit apaivagar del tot les veus dels que veuen l’ordenança més aviat amb bons ulls, que també n’hi ha. Així, el testimoni d’un veterà ci¬clista com Carles Montoto, també present a la concentració d’Arc de Triomf, serveix per representar un altre respectable punt de vista tot i ser conscient de pertànyer actual¬ment a una minoria: “Els ciclistes hem de deixar d’estar marginats a les voreres. La nova ordenança ens dóna la majoria d’edat i ens re¬coneix per fi com a un vehicle més que pot circular per la calçada. El problema és que molts encara no hi estan acostumats i els manca confiança. No obstant, també crec que és molt necessari que s’endu¬reixin les sancions als vehicles de motor que no ens respectin”.

És en aquesta línia i intentant relativitzar el desconcert que s’ha estès entre la comunitat ciclis¬ta, que des del Bicicleta Club de Catalunya (BACC) es va optar des d’un primer moment per una pos¬tura conciliadora. Aquesta associ¬ació ha preferit valorar en conjunt de forma positiva la voluntat de l’Ajuntament per regular l’impara¬ble boom ciclista experimentat en els últims temps, i va ser així com ho va posar de manifest mitjan¬çant un comunicat que va comptar amb l’adhesió de l’Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP), l’Associació pels Drets del Vianant “Barcelona Camina” i la Federació d’Associacions de Ve¬ïns i Veïnes de Barcelona (FAVB). Segons Haritz Ferrando, porta¬veu del BACC, la nova ordenança “s’emmarca en una política global de treure protagonisme a l’auto¬mòbil i les motos, i de consolidar l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport habitual a la ciutat”. Ara bé, malgrat només valorar un 10% dels punts com a negatius, Ferran¬do també vol matisar que la seva organització “no deixa per això de lamentar que no s’hagin donat a conèixer suficientment les noves obligacions que han de complir els usuaris de cotxes i motos, ni tampoc els nous drets que tenen els ciclistes quan circulen per la calçada”. Així mateix, encara que no des d’una convicció tan im¬placable com Amics de la Bici, el BACC també es va preocupar des d’un inici de posar-se en contacte amb la Guàrdia Urbana i el regi¬dor de mobilitat per assegurar-se que no es realitzaria cap cacera de bruixes amb els ciclistes que no complissin l’ordenança al peu de la lletra.

No obstant, ara com ara, més que qüestionar durament les no¬ves mesures, el BACC sembla més interessat en continuar re¬clamant altres mesures que creu urgents per tal de potenciar de forma real la mobilitat sostenible i, en particular, la bicicleta: “la paci¬ficació de més carrers de la ciutat, la decidida implantació de la xarxa bàsica de carrils bici i la creació d’aparcaments segurs per lluitar contra els robatoris”.

Sigui com sigui i deixant po¬lèmiques a part, que la bicicleta sigui un tema de debat municipal de primer ordre i que l’Ajuntament hagi demostrat la seva bona vo¬luntat de negociar són dos bons motius en els que tots sí que sem¬blen coincidir a l’hora de mirar el futur amb un cert optimisme.

Carrer núm. 104
novembre-desembre de 2007

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: