La Favb davant del PAM

Desembre 30, 2007

El procés de debat del PAM representa un moment important per a les AVV i per a la Favb, durant el qual tornem a reflexionar de forma sistemàtica sobre el model de ciutat i actualitzem noves i velles reivindicacions.

Presidenta de la Favb
Per aquest motiu hem esmerçat molts esfor¬ços en aconseguir el major rigor i participació possible en les propostes que presentarem al PAM 2008-2011, un Pla que pot veure’s ajornat fins després de les eleccions generals per una clara maniobra d’instrumentalització política.

Al llarg dels mesos d’octubre i novembre hem dut a terme tres reunions de la junta de la Favb, una de les quals amb format de reunió ampliada a 15 persones del moviment veïnal representatives del conjunt del territori i que va comptar amb la presència de l’alcalde, Jordi Hereu, el primer tinent d’alcalde, Carles Martí, i el comissionat de Participació, Ramón Nicolau.

Hem fet tres reunions obertes al conjunt de les associacions i una consulta tipus Delphi a 30 persones expertes en diversos àmbits i entitats que va tenir una resposta del 50%. Aquestes propostes, junt amb les que de viva veu a les reunions o bé a través d’aportacions escrites, ens van fer les AVV, formen part d’un document amb 470 propostes que va ser de¬batut i ratificat el 22 de novembre.

D’aquest document volem destacar la pre¬ocupació que hem mantingut per tal d’incor¬porar una perspectiva de gènere, comptat amb la complicitat d’expertes i d’entitats com Ca la Dona. Un altre tema que ens preocupa és l’impacte negatiu que ha tingut l’ordenança del civisme i les noves polítiques relatives a la seguretat, tant ineficaces com perilloses per a la convivència real de les persones. També destaquem les amenaces als pulmons verds de Barcelona, cada cop més encerclats. I els “pelotazos” urbanístics que, tal i com apareix a la portada d’aquest número, s’abaten sobre la ciutat com voltors de l’especulació. Són moltes propostes amb la característica comuna d’haver estat formulades des de la participació activa i organitzada, la deliberació i la responsabilitat d’una ciutadania que pensa la ciutat amb visió estratègica volent preservar-la per a les genera¬cions futures. Us fem partíceps de 62 propostes d’aquest conjunt. Podeu consultar la resta del document a la web de la Favb (www.favb.cat).

62 prioritats
● Derogació de l’Ordenança de Civisme.
● Crear un mínim d’una escola bressol per barri durant el mandat.
● Que al final del mandat no hi hagi cap escola en barracons.
● Traçar el mapa del fracàs i de l’absentisme escolar i implemen¬tar mesures d’emergència.
● Obrir el patis d’escoles i instituts per a activitats fora de l’horari es¬colar (un 50% per districte).
● Elaborar polítiques de gènere en l’urbanisme que es fa a la ciutat.
● Doblar les places d’acollida d’ur¬gència per a dones maltractades i els recursos pressupostaris per prevenir la violència de genere.
● No als habitatges per a joves 10HJ en terreny d’equipaments.
● Polítiques d’habitatge per a joves sense segregació generacional.
● Incrementar les escoles públi¬ques d’adults (una per barri com a mínim).
● Ludoteques a tots els barris amb adaptació d’edats.
● Obrir processos de mediació i ne¬gociació en l’ús dels espais públics per a diversos col•lectius (joves, tre¬balladors, treballadores sexuals…)
● Pla de descentralització de la cultura per a tots els barris.
● Elecció directa dels consellers i conselleres de districte.
● Realització d’una Audiència Pública per avaluar el PAM a mig mandat, amb indicadors clars i de¬finits prèviament.
● Dret a veu i a proposta als plens de districte i plenaris municipals en tots els ordres del dia. Recuperació de les 10 sessions del ple a l’any. Concretar calendari previ anual.
● Fomentar la participació del teixit associatiu de persones immigrades als debats transversals de ciutat.
● Garantir l’empadronament de les persones immigrades.
● Garantir el dret de vot a les muni¬cipals de les persones immigrades que portin 2 anys a la ciutat.
● Concretar 5 mesures que des¬envolupin un repartiment igualitari de les tasques de cura.
● Garantir un transport de pro¬ximitat que faci assequibles els equipaments i serveis. Incremen¬tar la freqüència reduint els temps d’espera a 10 minuts.
● Fixar els límits de Collserola per a la seva declaració com a Parc Natural.
● Preservar el Tibidabo amb els límits actuals. No a la muntanya russa ni a la tala d’alzines.
● Reestudi del pla d’usos de Montjuïc i que no es concedeixin llicències a noves instal•lacions, ni privades ni públiques.
● Que l’Ajuntament es pronunciï contra el Pla Caufec pel seu im¬pacte a Collserola i a Barcelona.
● No al Túnel d’Horta.
● Moratòria en la concessió de ter¬rasses i bars en zones turístiques.
● Mapa energètic de la ciutat que sospesi les necessitats per reduir el consum energètic. Pla específic d’estalvi energètic.
● No al zoo marítim ni als espec¬tacles amb animals.
● Moratòria a les instal•lacions d’antenes de telefonia mòbil. Estu¬di independent de l’impacte sobre la salut.
● Soterrament de totes les línies d’alta tensió i desaparició de les centrals d’alta tensió obertes.
● Contenidors separats per als re¬sidus orgànics.
● Declarar Barcelona ciutat lliure de bosses de plàstic amb mesures concretes.
● Garantir assessorament tècnic a les entitats per preparar l’Audi¬ència Pública obligatòria de pres¬supostos.
● Gratuïtat d’accés a Internet en espais públics municipals.
● Que en la contractació munici¬pal es puntuï les empreses amb bones pràctiques en polítiques d’igualtat, ús del temps i sosteni¬bilitat mediambiental.
● Aparcaments pels autobusos turístics a la perifèria de la ciutat i enllaçament amb transport públic als centres d’interès.
● Moratòria a les llicències per a hotels a Ciutat Vella.
● Establir una normativa per als pi¬sos “turístics” i controlar les pràcti¬ques incíviques dels seus llogaters.
● Promoure i afavorir al teixit asso¬ciatiu la gestió cívica d’equipaments, sobretot de dimensió de barri.
● Concretar un mapa i consensu¬ar zones preferents de tempteig i retracte per evitar l’assetjament immobiliari.
● Personar-se com a acusació particular en casos emblemàtics d’assetjament immobiliari. Donar suport jurídic a les víctimes.
● En sòl públic només habitatge de protecció, amb preferència per a l’habitatge de lloguer.
● Finalització en dos anys del Pla d’Equipments, pendent de l’anteri¬or mandat.
● Barcelona no ha de perdre ni un metre quadrat d’equipaments: no a la requalificació del Miniestadi.
● No a les noves rondes per a transport privat.
● La Model, amb equipaments per al barri.
● Recuperar un espai físic per a les entitats veïnals a les emisso¬res de ràdio i televisió municipals.
● Reduir a la meitat les despeses de publicitat i representació insti¬tucional.
● Al final del mandat, cap habi¬tatge pendent de remodelació per aluminosi.
● Desenvolupar un sistema de “finestreta única” que coordini les prestacions d’Ajuntament i Genera¬litat en l’àmbit de serveis a les per¬sones. Incrementar el ràtio de pro¬fessionals i amb continuïtat laboral.
● Ajuts específics per afavorir la inserció laboral i la vida social de les dones que mantenen famílies monoparentals.
● Desplegament del Pla de Dro¬gues durant el mandat.
● Oficina d’Atenció Ciutadana a cada barri.
● Espais de joc adaptats a infants amb discapacitats (com a mínim un a cada barri).
● Participació de les AVV al Con¬sell de Salut del Consorci Sanitari.
● Garantir solucions d’habitatge digne a la població estable dels campaments de Sant Martí i creació de campaments amb equipaments higiènics per a la població de pas.
● Dissolució del cos d’antiavalots de la guàrdia urbana i aposta per una acció preventiva i de proximitat.
● Formar els i les agents de la guàrdia urbana des de la persec¬tiva de la garantia i defensa dels drets de les persones. Identificació obligatòria amb número de placa.
● Més freqüència de transport pú¬blic les nits i festius.
● Enllaçar el Trambaix i el Tram¬besòs per superfície i donar priori¬tat semafòrica al tramvia.
● Adaptar els temps dels semà¬fors als temps de les persones grans i amb mobilitat reduïda.

Carrer núm. 104 novembre-desembre de 2007

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: