Archive for Juny, 2005

Carmel: no s’arriba al fons

Juny 30, 2005

CARMEL
REDACCIÓ
Al Carmel les coses van més a poc a poc del què els veïns i veïnes desitjarien. A l’anàlisi de l’anterior número de Carrer quedaven dos temes pendents: la comissió d’investigació i la negociació dels danys morals per part dels veïns que tornaran al seu docicili i, com és lògic, la data d’aquest retorn. Els acords van arribar a finals d’abril: 10.000 euros a cadascun dels afectats en concepte de danys morals, renovació de façanes i serveis, inspecció de seguretat i un habitatge de lloger més 500 euros per persona fins que tornessin a casa. Primer van firmar els 800 veïns representats per col•lectius d’advocats. Després, els 200 que representa l’AV.

Els acords són fàcils de firmar però, de vegades, difícils d’acomplir en la data acordada. Les 34 famílies que van quedar sense habitatge haurien d’haver cobrat l’import corresponent als danys morals i no va ser així. Transcorregut un mes, la Generalitat està penalitzada en un 20%, la qual cosa incrementarà en milers d’euros les quantitats a pagar. Hi ha el compromís que el 15 de juny no quedarà ningú fora de casa. El 31 de maig un centenar de veïns van tornar, però es veu difícil que es pugui acomplir amb la data senyalada per a la resta.

La comissió
En el nostre anterior treball afirmàvem que la pitjor esquerda era la de la desconfiança política. Poc aportarà el treball de la comissió per superar aquesta situació. Els treballs van terminar el 13 de maig i en les seves conclusions no es fa referència al pagament de comissions. El nou Síndic de Greuges es va oferir per analitzar els comportaments en el moment d’adjudicar les obres i no se’l va citar a declarar. En l’apartat de responsabilitats, l’espectacle ha estat penós: pocs i dolents estudis geològics, irregularitats en el projecte inicial, control insuficient. És escandalós que durant els 70 dies previs a l’esfonsament no es realitzés cap control a la zona afectada. Va ser com un joc de nens: els constructors donant la culpa a la direcció d’obres i viceversa. La comissió termina recomanant al Govern que demandi les empreses implicades. Ja veurem en què queda aquesta recomanació. Respecte les responsabilitats polítiques, s’han limitat a ratificar que els únics responsables eren els senyors Julià i Serra, destituïts fa unes setmanes i, sembla, ja col•locats en altres llocs de responsabilitat de la Generalitat. El més greu és que no es planteja la prohibició de les subcontractacions, aspecte de la màxima importància. En les obres del Carmel n’hi havia ni més ni menys que 18. La comissió deixa les portes obertes perquè continuïn existint.

Anuncis

Moratòria a la normativa contra el cobriment d’àtics i terrasses

Juny 30, 2005

BARCELONA AVBAT I FAVB
La Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (Favb) i la Asociación de Vecinos de Barcelona Áticos y Terrazas (Avbat) demanen a l’Ajuntament de Barcelona que decreti una moratòria i revisi i actualitzi la normativa municipal que considera il•legals uns 50.000 habitatges a la ciutat de Barcelona que vulneren els articles 222.7 y 229 de les normes urbanístiques.

L’Ajuntament persegueix selectivament els propietaris d’aquests 50.000 habitatges i sanciona amb multes coercitives de 3.000 euros els veïns basant-se en el Pla General Metropolità aprovat l’any 1976. Considerem que cal revisar aquesta normativa i, a més a més, fer públiques d’ara en endavant les condicions en què aquest tipus de construccions i/o tancaments es poden dur a terme. Cal que aquesta normativa sigui àmpliament difosa entre els instal•ladors i les comunitats de propietaris de manera que d’ara endavant tothom sàpiga quines són les condicions que han de complir.

La Favb i l’Avbat consideren desproporcionades les sancions que s’estan aplicant, que són abusives per a un salari mig d’una família, estimat en 19.802 euros bruts anuals. De forma especial, quan aquesta ha estat sovint la solució d’aquelles famílies de baix poder adquisitiu que no han pogut optar a un canvi d’habitatge.

Les principals raons exposades pels veïns que realitzen aquests cobriments són:

1.Protegir l’habitatge i la família de la pol•lució acústica i ambiental. La mitjana acústica a la ciutat de Barcelona arriba als 68,83 decibels. Els nivells més alts de sorolls sobrepassen els 75 decibels, molt per sobre dels estàndards acceptats a Europa.

2.Protegir l’habitatge de temperatures extremes. La mitjana de temperatures màximes a Barcelona arriba el mes d’agost als 35 º C, i la mitjana de temperatures mínimes, als 4 º C el mes de gener. Amb unes temperatures màximes de 40 º C i mínimes de -2 º C.

3. El nou estil de vida familiar que es dóna a les ciutats, així com l‘increment dels preus de l’habitatge a Barcelona, condueix a què els barcelonins fem cada vegada més vida a casa, però, a la vegada, som més independents. L’encariment de l’habitatge obliga els joves a endarrerir la seva sortida de la llar (segons les dades de l’enquesta de Població Activa de l’Institut Nacional d’Estadística, només el 33% dels joves entre 20 i 34 anys s’han emancipat, o sigui que el 67% segueix en el domicili del seus pares). Els habitatges, especialment els de les classes mitjanes, mitjanes-baixes i baixes tenen poca superfície i són les que, prioritàriament, busquen un espai addicional, en aquest cas la terrassa, no tant per viure en aquest espai, sinó per emmagatzemar estris i guanyar espai útil per a la família dins la llar.

Sol•licitem a l’alcalde que decreti amb caràcter urgent una moratòria que paralitzi els expedients de les famílies processades, a fi de poder estudiar una solució a aquest problema. Demanen a Joan Clos que centri la seva gestió en solucionar els problemes reals que té la ciutat i no en crear noves dificultats als veïns.

Carlinhos Brown desencadena una manifestación de músicos catalanes

Juny 21, 2005
Los músicos catalanes tienen prevista para esta tarde una manifestación a ritmo de la Marcha Fúnebre de Chopin por el centro de Barcelona. El “desencadenante” de esta protesta -que coincide con el Día Internacional de la Música- ha sido, según el presidente de la Unió de Músics de Catalunya (UMC), Antoni Mas, la última rúa de Carlinhos Brown por Barcelona. Según Mas, el espectáculo del músico brasileño refleja la “paradoja” de la situación músical en la capital catalana ya que mientras a unos se les prohíbe tocar en directo a otros les dan “todo tipo de facilidades”.
MEJOR QUE EN AFGANISTÁN
La “desconsideración” y “precarización” que padece la música en vivo en Catalunya son los motivos fundamentales de la protesta.
Desde la UMC se denunció que en cuanto a música en directo “sólo está peor la situación en Afganistán”.

Carta a Clos enviada por AVBAT

Juny 15, 2005

15 de junio de 2005. La Junta de la Asociación envía una carta a Joan Clos acusándole de incumplir dos puntos de La CARTA MUNICIPAL y de que varios edificios oficiales también tienen cerramientos ilegales. Texto de la Carta enviada al alcalde por AVBAT en el fichero adjunto.  Excm. Sr. Joan Clos i Matheu

Alcalde de l’Ajuntament de Barcelona

Plaza de Sant Jaume nº 1

Barcelona

Barcelona, 15 de juny de 2005

Estimat Sr.,

L’Associació de Veïns de Barcelona d’Àtics i Terrasses (AVBAT), te com a objectiu Modificar les normes urbanístiques (articles 222.7 y 229) del PGM, aprovades fa 29 anys, per a adaptar-les a la realitat social actual de la ciutat de Barcelona.Fins que aquesta modificació es produeixi, proposem al Consistori una moratòria, que ens permeti  assentar una solució consensuada a aquest conflicte, en el que només alguns veïns som expedientats i multats injustament, al nostre parer, per l’Ajuntament que vostè presideix.

En aquest sentit, li preguem que llegeixi amb especial cura diferents articles de la Carta Municipal, que creiem estan sent vulnerats i que enumerem a continuació:

 Capítol III. Drets dels veïns.Article 381. L’Ajuntament de Barcelona ha de vetllar perquè a la ciutat no es produeixin conductes discriminatòries negatives per raó de raça, religió, color, ascendència, edat, gènere, sexe, discapacitat o lloc de naixement.En aquest cas, els veïns denunciats ens sentim discriminats front la immensa majoria que no ho estan, fins a 400.000 llars a la nostra cuitat.

Article 391. Els ciutadans tenen dret a ésser informats de les activitats municipals, a accedir als arxius públics i a utilitzar tots els mitjans d’informació general que l’Ajuntament estableixi mitjançant l’ús de qualsevol de les tecnologies al servei de la comunicació, en els termes i les condicions i amb l’abast que determini la legislació general sobre la matèria, elReglament orgànic i les ordenances.La nostra Associació està esperant des de fa mesos una informació que l’Ajuntament de ben segur disposa, i que els Grups Municipals CiU i Partit Popular li han sol·licitada però que l’Ajuntament oculta. En concret:Preguntes del Grups Municipals CiU realitzades a l’Alcalde el 8 de març de 2005

1 – ¿Ha elaborat l’Ajuntament algun estudi envers el nombre de casos de tancament de terrasses no permesos per les Ordenances, que existeixen a la ciutat de Barcelona?

2 – ¿Quants expedients s’han obert als últims 5 anys per aquesta causa? ¿I d’aquests, quants tenen origen en una denuncia de veïns i quants han estat fruit de l’acció inspectora de l’Ajuntament?Preguntes del Grup Municipal Partit Popular realitzades al Alcalde el 22 de març de 2005

1. ¿Quants procediments sancionadors s’han imposat a aquests tancaments en el període 2000-2004, desglossats per exercicis?

2. Dels citats procediments, ¿quants s’han imposat per denuncia, i quants per inspecció municipal?

3. ¿Quantes sancions s’han imposat en aquest període?

4. ¿Quantes sanciones s’han cobrat efectivament per aquest tema?

5. Actualment, ¿quants es troben en procés d’execució?

6. ¿Quina/es normativa/es és aplicable a aquests tancaments?

7. ¿Quin és el procediment que segueix l’ajuntament en aquests casos?Aquesta informació es manega pels tècnics municipals davant alguns mitjans de comunicació; pot veure, com a referència, el següent article publicat a “La Vanguardia”

EUGENI MADUEÑO – 26/04/2005: “Según Blas Alascio, existe una media de entre 12 y 15 expedientes abiertos en cada distrito por incumplimiento de normas urbanísticas”

I l’article de “EL PUNT”

MARIONA SORIA – 5/06/2005. Ramón Massaguer Gerent d’ Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona: “El denunciats per altres veïns son un 40% enfront del 60% que es denunciat d’ofici per l´ajuntament”.

Ens a sembla que queda demostrat que sí es diposa de la informació, però no es vol facilitar ni als veïns ni als Grups Municipals per fer-la servir davant del mitjans.

També volem informar-li que diferents organismes públics de la nostra ciutat incompleixen la mateixa normativa i suposem que no se’ls imposen les multes coercitives de fins a 3.000 euros, amb les que sí es castiga als veïns. A tall d’exemple, li mostrem aquestes fotografies.

 INCOMPLIMENTS DELS ORGANISMES PUBLICS (Municipals i autonòmics).

Cas 1. Palau de la Foronda, Ronda Sant Pau 43-45

Cas 2. Ajuntament de Districte de San Martí

Cas 3. Ajuntament de Districte de Sant Martí

Cas 4. Conselleria d´Interior de Generalitat de Catalunya, Via Laietana 69

Cas 5. Inici de construcció d’un cobriment a l’Ajuntament de Barcelona, Pza Sant Jaume.

Les raons exposades ens donen forces per continuar recolzant als veïns expedientats, multats i amb execucions subsidiàries pendents; que estimem, al nostre parer, inadequades i injustes.Estem convençuts que la solució no passa per reforçar les inspeccions i sancionar a més veïns; d’aquesta manera, ens a sembla que passen per davant les necessitats dels edificis envers les necessitats de les famílies, sinó que li preguem que ens deixi exercir el nostre dret de participacióper aconseguir entre tots una regulació que ajudi a millorar la imatge d’una ciutat capdavantera en recolzar els drets dels seus ciutadans.

Ben atentament,

 Junta Directiva de l’Associació

La oposición cree que Clos ha claudicado con la Carta municipal

Juny 1, 2005
La oposición cargó ayer contra el alcalde Joan Clos por claudicar ante el Gobierno con el acuerdo alcanzado sobre la Carta Municipal.
El presidente de CiU en el Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Trias, aseguró que el acuerdo “es el que conviene al PSOE, pero no a la ciudad” y añadió que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, “utiliza la debilidad de Clos para imponer un sistema de financiación”. Para Trias, este sistema obligará a Barcelona “a pasar a depender de Madrid”. Por otra parte, el líder del grupo municipal del PPC, Alberto Fernández Díaz, afirmó que “no permitiremos que Clos, bajo la excusa de cumplir su promesa electoral, rebaje las reivindicaciones de la ciudad”.